STATYSTYKI: Odwiedziło nas: 237021 osób | Do końca roku: 40 dni | Do wakacji: 213 dni
lefttop.jpggradientDol.jpgkalendarzTop.jpg
Wtorek, 2017-11-21
Imieniny:
Janusza, Marii
gradientDol.jpgnewsletterTop.jpgrightmiddle.jpg

Poinformuj znajomych o istnieniu strony przez kliknięcie w link poleć nas.

leftbottom.jpg
Logo BIP
middletop.jpg

Regulamin Rady Rodziców

Jesteś tu: » Strona główna » Dla rodziców » Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZY PRZEDSZKOLU NR 80 WE WROCŁAWIU, UL. ZIELIŃSKIEGO 74

Na podstawie art.5 3 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zmianami oraz Statut Przedszkola NR 80 wprowadza się Uchwałą Rady Rodziców z dnia 11.10.2012 niniejszy Regulamin:

 I. Postanowienia wstępne :

 

 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców w Przedszkolu nr 80 we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego 74 .
 2. Rada rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
 3. Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
 4. Rada rodziców posługuje się pieczątką, która brzmi:

 

Rada Rodziców

Przedszkola nr 80

Ul. Zielińskiego 74

50-534 Wrocław


II.  Skład struktura rady, tryb powoływania członków

 

1. Członków do rady rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu z rodzicami inaugurującym rok szkolny spośród ogółu rodziców. Stanowią oni przedstawicielstwo rodziców poszczególnych grup.
2. Wybór nowych członków rady rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:

 • indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady,
 • propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.

3. Rada składa się z co najmniej 3 przedstawicieli z poszczególnych grup.

4. Odstąpienie od udziału w działalności rady rodziców może nastąpić w drodze:

 • złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,
 • odwołania na wniosek rodziców, członków Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

5. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.
6. Działalnością Rady kieruje Przewodniczący Rady wspólnie z wiceprzewodniczącym sekretarzem i skarbnikiem.
7. Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców, rada powołuje Prezydium Rady. Prezydium Rady stanowi organ wykonawczy Rady.
8. W skład Prezydium wchodzą:

 • przewodniczący
 • zastępca przewodniczącego
 • sekretarz
 • skarbnik

10. Rada Rodziców posiada Komisję rewizyjną w liczbie 2 członków.

11. Członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie

 

III. Cele, zadania i kompetencje rady

 

1.  Do zakresu działań Rady Rodziców należy w szczególności:

     a) współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych a w tym:

 • organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola;
 • popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach dydaktycznych;
 • pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości pracy;
 • organizowanie prac społeczno-użytecznych na rzecz przedszkola;
 • uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki;
 • wzbogacenie wyposażenia przedszkola;
 • współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci;
 • organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami;
 • pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola;
 • udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci;
 • wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu;
 • rozwijanie z pomocą rady pedagogicznej poradnictwa wychowawczego dla rodziców;
 • udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce;
 • opiniowanie pracy nauczyciela;

    b) uchwalanie regulaminu rady;

    c) uchwalanie planu budżetowego rady na dany rok szkolny;

    d) opiniowanie statutu, programu i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów
         pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola;

    e) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego;

    f) współpraca z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola;

    g) wyrażanie opinii i pomoc w sprawie podjęcia w przedszkolu działalności stowarzyszenia lub innej organizacji.

 

IV. Organizacja pracy

 1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań.
 2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Prezydium Rady poprzez ogłoszenie: terminu spotkania, z wyznaczeniem miejsca posiedzenia i porządku obrad.
 3. Posiedzenia Rady mogą być zwołane z inicjatywy własnej Prezydium Rady lub na wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków Rady.
 4. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym dyrektor przedszkola.
 5. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym. 

V. Tryb podejmowania uchwał

 1. Uchwały Rady zapadają większością głosów oddanych.
 2. Uchwała Rady w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów oddanych.
 3. Uchwały Rady są zaprotokołowane  przez sekretarza rady.
 4. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady rodziców może być podjęta większością głosów, członków obecnych na zebraniu Rady. 

VI. Sposób dokumentowania posiedzeń

 1. Zebrania rady są protokołowane przez sekretarza rady i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki.
 2. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni. Protokół z zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant przy aprobacie rady.
 3. Członkowie rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią  i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

 

VII.  Prawa i obowiązki  prezydium i członków rady

 

1. Zadaniem przewodniczącego rady rodziców jest:

 • kierowanie całokształtem prac rady rodziców;
 • opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy  przedszkola;
 • współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy;
 • zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców;
 • kierowanie działalnością finansową rady rodziców;
 • przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola;
 • opracowanie rocznego sprawozdania z działalności rady w celu przedstawienia go na ogólnym zebraniu rodziców.

2. Zadaniem skarbnika rady rodziców jest:

 • czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady rodziców;
 • sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty;
 • 1 x na kwartał podawanie do wiadomości ogółowi rodziców stanu operacji finansowych rady;
 • przekazanie funkcji skarbnika zarówno w okresie kadencji jak i po jej zakończeniu, powinno być dokonane protokolarnie, po uprzednim zbadaniu gospodarki finansowej przez komisję rewizyjną;
 • skarbnik może przekazać swoje obowiązki osobie upoważnionej przez radę rodziców, a fakt ten musi zostać zaprotokołowany.

3. Zadaniem komisji rewizyjnej rady rodziców jest:

 • dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie  rady rodziców i zdawanie sprawozdania na forum rady oraz informowanie o tym ogółu rodziców;
 • kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

4. Zadaniem sekretarza rady jest:

 • sporządzanie protokołów z posiedzeń prezydium rady, wywieszanie zawiadomień o terminach posiedzeń rady i porządku obrad;
 • załatwianie spraw administracyjnych, związanych z działalnością rady. 

VIII. Zasady działalności finansowej rady rodziców

 1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ustalonych na posiedzeniu rady.
 2. Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu rady prowadzi skarbnik - osoba upoważniona przez ogół rady.
 3. Wpłaty na fundusz rady zbierane są i dokumentowane na kwitariuszach KP (wpływów kasowych) i ewidencjonowane w raportach kasowych za dany miesiąc.
 4. Rada może zlecić zbieranie składek wyznaczonej osobie na podstawie zawartej umowy na dany rok szkolny.
 5. Wydatki z funduszu Rady dokonywane są w myśl uchwał rady i realizowane na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez Przewodniczącego rady i Dyrektora Przedszkola.
 6. Środki, o których mowa w punkcie 1 przeznaczone są w szczególności na:
 • organizowanie imprez kulturalno - oświatowych i wycieczek dla dzieci,
 • finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,
 • finansowanie materiałów piśmiennych i dydaktycznych dla dzieci,
 • organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców,
 • innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rady.

7. Rada upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania tzw. „pogotowiem kasowym „

    Wysokość kwoty, jaką może w razie potrzeby dysponować dyrektor przedszkola ustalana

    jest na początku roku szkolnego.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. W realizacji swoich zadań rada współpracuje z funkcjonującą w placówce radą pedagogiczną.
 2. Działalność rady przedszkola jest zgodna z obowiązującym prawem jeżeli uchwały i decyzje są sprzeczne z interesami placówki, dyrektor przedszkola zawiesza ich wykonanie.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Data uchwalenia regulaminu …………………….

 

 

 

Podpisy członków rady:

 

 

……………………………..

 

…………………………….

 

…………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

middlebottom.jpg

Opracowanie: szkolnastrona.pl